Messiaanse Yeshiva Sukkat David


YESHIVA SUKKAT DAVID

ישיבת סכת דויד

Eerste online Nederlandstalige Messiaanse Yeshiva
Want uit Sion zal de Torah uitgaat en uit Jerusalem het Woord van de Heer
.
Een ware discipel worden in overeenstemming met het gebod van Yeshua, door de putten van weleer opnieuw open te maken !
Torah –Bijbelse feesten – Joodse geschiedenis – Innerlijke genezing 
 
De Messiaanse Yeshiva online is een antwoord op een steeds groeiende nood voor een Messiaanse opleiding binnen het Lichaam van de Messias. Het is bedoeld voor degene die het verlangen hebben om hun kennis van de Torah te verdiepen en terug te keren naar de joodse wortels van hun geloof, door de ontdekking van de Messias Yeshua vanaf het begin in Genesis tot aan het boek Openbaring :
Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg ?  Johannes 5 :46-47

Het is ook bedoeld voor een ieder die graag een degelijke opleiding wil hebben om een volledige talmid  (discipel) te zijn en te maken in overeeenstemming met het gebod van Yeshua :
  Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen (talmidim), en doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mattheus 28:19

De inhoud van deze opleiding is de gehele Torah, de Bijbelse Feesten, de Joodse geschiedenis en de innerlijke genezing.

Onze visie : De Messiaanse Yeshiva is een vervolg op de eerste visie die wij ontvangen hebben toen wij begonnen zijn met de site, nl. : de verkondiging van de terugkeer naar de « oude paden » en interesse van Zijn volk opwekken voor Zijn Woord die geproclameerd werd ten aanzien van de hele wereld vanuit de berg Sinai.  De hemelse Sjofar klinkt en vele voelen een vernieuwde interesse voor de herontdekking van de Torah op een Messiaanse wijze.


Wij starten een nieuwe en diepere fase in onze studies. Degene die het zullen volgen, zullen daarmee de gelegenheid krijgen 
- een nieuwe openbaring van de Torah te ontvangen, 
- op een concrete wijze de joodse manier van denken eigen te maken door de studie van de geschiedenis van Israël,
- en effectief te bidden voor de genezing van het lichaam van de Messias door de ontdekking van de sleutels van de verbanden in de Torah. 

Onze visie is mensen toe te rusten voor verantwoordelijke taken en volwassen gelovige te trainen die toegerust zullen opstaan om de heiligen van het koninkrijk terug te brengen naar de volledige gehoorzaamheid aan het Woord van God en de ware leer die in de putten van Abraham is begraven. Deze toerusting is bedoeld voor voorgangers, leiders en ieder die het wil. Een diploma wordt uitgereikt aan het eind van de cyclus. 

 
De Heer heeft ons er heel sterk bij bepaald dat deze training het begin zou zijn van een herstel in Zijn Lichaam en dat ze zich  uitsluitend moet richten naar degene  die werkelijk honger hebben om Hem te kennen door Zijn Torah. Daarom is het onderwijs gebaseerd op de studie van Het Woord van God die geproclameerd werd op de berg Sinai  meer dan 3500 jaar geleden. De tijd is aangebroken de  putten van weleer te ontstoppen !

Copyright 2009 All rights reserved